چرا سلامت روان یک موضوع مهم در سلامت همگانی است؟

چرا سلامت روان یک موضوع مهم در سلامت همگانی است؟

تعریف سازمان بهداشت جهانی از واژه "سلامت" بدینگونه است: "حالتی از بهزیستی کامل جسمانی، روانی واجتماعی نه صرفاً نداشتن بیماری یا ناتوانی جسمی". مطابق این تعریف، سلامت روان بخشی جداییناپذیر سلامت میباشد، که می بایست شناسایی و در صورت وجود اختلال، درمان شود. به همین دلیل سلامت روان به عنوان قسمتی از وظایف سلامت همگانی در...

راهکارهای مراقبتی و درمانی برای حل نیازهای سلامت روان در افراد سالمند

سازمان بهداشت جهانی از دولت ها در راستای تقویت و ارتقای سلامت روان در سالمندان و ادغام استراتژیهای موثر در برنامه ها و سیاست ها حمایت میکند. استراتژی و برنامه جهانی پیرامون سالخوردگی و سلامت توسط مجمع بهداشت جهانی در سال 2016 تصویب شده است. یکی از اهداف این استراتژی جهانی، تراز کردن سیستمهای بهداشتی...

مشکلات سلامت روان سالمندی

مشکلات سلامت روان افراد سالمند

مشکلات افراد سالمند جمعیت جهان به سرعت در حال پیر شدن است.پیش بینی میشود تا سال 2050 جمعیت سالمندی جهان دو برابر خواهد شد. یعنی از %12 کنونی به 22% میرسد. به طور دقیقتر افراد بالای 60 سال ازعدد 900 میلیون به 2میلیارد نفر، خواهد رسید! افراد سالمند با چالشهای سلامت فیزیکی و روانی روبرو هستند که...