دکتر نیما گنجی

دکتر نیما گنجی

مدیر مرکز


  • دکترای نوروسایکولوژی
  • عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی