گروه تخصصی مشاوره نوروتراپی

گروه تخصصی مشاوره نوروتراپی

فعالیت های این بخش که توسط متخصصین نوروتراپی و با بکارگیری دستگاه های به روز و بدون عارضه جانبی انجام می گردد به شرح زیر می باشد:

  • نقشه مغزی
  • نوروفیدبک
  • بیوفیدبک
  • تحریک الکتریکی مغز