گروه تخصصی مشاوره فردی

گروه تخصصی مشاوره فردی

فعالیت های این بخش که توسط متخصصین این حوزه در رده های مختلف سنی به صورت انفرادی قابل ارائه می باشد به شرح زیر می باشد:

  • ارتقا عملکرد فردی

۲-مدیریت روابط

۳-مهارت های زندگی