گروه تخصصی مشاوره زوج و خانواده

گروه تخصصی مشاوره روانپزشکی

فعالیت های این بخش که توسط متخصصین روانپزشکی ارائه می گردد:

  • دارو درمانی
  • مشاوره های تخصصی