گروه تخصصی مشاوره اعتیاد

گروه تخصصی مشاوره اعتیاد

فعالیت های این بخش که در جهت پیشگیری اولیه و ثانویه است، توسط تیم درمانی متشکل از پزشک، روانشناس، پرستار ومددکار اجتماعی به شرح زیر می باشد:

  • سومصرف الکل
  • سومصرف مواد
  • اعتیاد مجازی
  • گروه درمانی
  • دارو درمانی