گروه تخصصی روانسنجی

گروه تخصصی روانسنجی

فعالیت های این بخش که در جهت تشخیص دقیق تر توسط متخصصین روانسنجی و نرم افزارهای بروز انجام می گردد به شرح زیر می باشد:

  • آزمون های استاندارد شخصیت
  • هوش و استعدادیابی
  •  ازدواج
  •  بیش فعالی و ….