نوروفیدبک

  • رباره کارگاه آموزشی نورو فیدبک پیشرفته
  • هدف از برگزاری این دوره آشنایی افراد شرکت کننده با پروتکل های بیشتر و تخصصی تر مورد استفاده در نوروفیدبک می باشد. طی تحقیقات صورت گرفته به این نتیجه رسیده اند که بازه فرکانس موج آلفا برای هر فرد متغیر است و تاثیر چشمگیری در قابلیت های فردی دارد. همچنین بهتر است در پروتکل های درمانی مقدار واقعی آلفا، مدنظر قرار بگیرد.
  • یکی دیگر از مواردی که در این دوره به آن پرداخته می شود Clinical Q Suite می باشد. این نرم افزار که بر روی Biograph Infiniti نصب می شود به وسیله چند ثبت دو کاناله و مقایسه آن با دیتابیس نرمال خود، یک گزارش ایجاد کرده و موارد نامناسب را به شما اعلام می دارد. پس از آن به وسیله پنجره های مخصوص طراحی شده و همچنین استفاده از اصوات مورد تایید در کاهش یا افزایش امواج مغزی، به بالینگر برای درمان مراجع خود کمک های شایانی می نماید.
  • سرفصل های آموزشی کارگاه نوروفیدبک
  • ارزیابی clinicalQ یک ارزیابی جامع با ثبت ۵ کانال امواج مغزی است که بر خلاف نقشه مغزی بر اساس دیتابیس جامعه غیر نرمال انجام میگیرد .