نقشه مغزی

 • درباره کارگاه آموزشی نقشه مغزی آشنایی با
 • الکترو فیزیولوزی امواج مغزی
 • بیو مارکر های مرسوم EEG در حوزه روانشناسی
 • معرفی پایگاه های دادگان معروف تجاری برای مقایسه افراد با گروه
 • نحوه ی الکترود گذاری و ثبت سیگنال های مغزی از روی سر
 • آشنایی با آنالیز های سیگنال مانند تحلیل توان ،زمان ،فرکانس و Coherence
 • شناسایی آرتیفکت های مرسوم در سیگنال و نحوه از بین بردن آنها
 • پردازش های پیشرفته تر در محیط Neuroguide کاربرد تحلیل سیگنال های مغزی در حوزه درمان
 • گارگاه کاربردی و عملی
 • سرفصل های آموزشی کارگاه نقشه مغزی
 • تحلیل و تفسیر سیگنال های مغزی
 • کاربرد سیگنالهای مغزی در تشخیص و فرآیند درمان اختلالات مغزی
 • کاربرد روش های متعدد تحلیل سیگنال های مغزی در زمینه نقشه برداری مغزی
 • آموزش نحوه پردازش و تفسیر سیگنالهای مغزی در محیط نوروگاید