مقاله نویسی به زبان فارسی

  • درباره کارگاه آموزشی مقاله نویسی به زبان فارسی
  • این گارگاه، پیش نیاز شرکت در کارگاه بعدی مقاله نویسی به زبان انگلیسی است
  • پژوهش و تحقیات علمی یکی از عناصر مهم فعالیت های علمی می باشد و می توان به جد گفت که پایه و بنیان پیشرفت علمی همین تحقیقات و پژوهش های صورت گرفته است. بهترین و علمی ترین راه انتشار نتایج به دست آمده از یک تحقیق و پژوهش علمی این است که گزارش از تحقیق و نتایج آن را در قالب یک مقاله علمی پژوهشی در مجله ای معتبر به چاپ رسانده و در اختیار عموم و جامعه علمی قرار دهیم.
  • سرفصل های آموزشی کارگاه مقاله نویسی به زبان فارسی
  • آموزش گام به گام کلیه مراحل نگارش مقالات فارسی از عنوان مقاله تا فهرست منابع
  • آموزش عملی با نحوه گزارش یافته ها در مقالات فارسی
  • آشنایی با نرم افزارهای مورد استفاده در مقاله نویسی نظیرMendeley وEndnote
  • آشنایی با چگونگی ارتباط با مجلات تخصصی علمی و اعتبار یابی آنها
  • آموزش گام به گام و عملی چگونگی ارسال مقاله و آشنایی با فرآیند ارزیابی و داوری مقالات