طرح واره درمانی مقدماتی و پیشرفته

درباره کارگاه آموزشی طرح واره درمانی مقدماتی و پیشرفته

 • منظور از طرحواره (Schema) مجموعه‌ای از باورهای بنیادین و الگوهای فکری است که حول یک موضوع در ذهن فرد

شکل گرفته‌اند و منجر به بروز رفتارهای خاصی می‌شوند

 • در طرحواره درمانی، ابتدا از طریق آزمون استاندارد به مراجع کمک می‌کند نسبت به طرحواره‌های ناسازگار اولیهٔ خود آگاه شود. سپس با تلفیقی از تکنیک‌های شناختی، هیجانی و رفتاری به او کمک می‌کند به تدریج الگوهای ناکارآمد گذشته را رها کند، افکار و رفتارهای کارآمدتری را در پیش بگیرد و احساسات منفی‌اش را بهتر مدیریت کند.
 • سرفصل های آموزشی طرح واره درمانی مقدماتی و پیشرفته
 • معرفی مقدمات طرحواره درمانی
 • آشنایی با طرحواره های ناسازگار اولیه
 • آشنایی با ریشه های تحولی طرحواره ها
 • آشنایی با نشانه شناسی طرحواره ها
 • سنجش و ارزیابی در طرحواره درمانی
 • آشنایی با تکنیک های مورد استفاده در طرحواره درمانی شناختی،هیجانی،رفتاری و بین فردی)
 • طرحواره ها و مشاوره قبل از ازدواج
 • بررسی نقش طرحواره ها در مشکلات فردی و خانوادگی و روابط عاطفی
 • طرح واره ها و مشکلات سازمانی