سایکودرام

  • درباره کارگاه آموزشی سایکودرام یا تائتر درمانی
  • در روان‌شناسی تئاتردرمانی عبارت است از یک روش گروه‌ درمانی که خصوصیات برجسته شخصیت، ارتباطات بین فردی، تعارضات، کشمکش‌های روانی و اختلالات افراد توسط روش‌های مخصوص نمایش مورد مشاهده و بررسی قرار می‌گیرد.
  • سایکودرام از جمله روان‌درمانی‌های بسیار موثری است که نتایج ثمربخش آن در پیشگیری و درمان مسایل روانی و اجتماعی به اثبات رسیده است. تئاتردرمانی، نمایشنامه‌ای است که سناریو را خود مراجعه‌کننده با کمک بقیه مراجعان که در گروه نقش تماشاگر را دارند در صحنه بازی می‌کند.
  • در درمان اختلالات شخصیتی و هیجانی نیز کاربرد دارد چراکه تئاتردرمانی از همه فنون و تئوری‌های روان‌شناسی کمک می‌گیرد.
  • سرفصل های آموزشی کارگاه سایکودرام
  • رهیافت فلسفی سایکودرام،
  • تغییرات عصبی شیمیایی در سایکودرام
  • تکنیک‌های گرم کردن در سایکودرام
  • ویژگی ها و تکنیک های رهبری گروه سایکو
  • اصول و مبانی نظری و عملی تکنیک های سایکو درام