ذهن آگاهی Mindfulness

 • درباره کارگاه آموزشی ذهن آگاهی Mindfulness
 • این کارگاه همراه با اجرای عملی میباشد
 • ساعت مورد نیاز برای اجرای این طرح : هشت ساعت
 • تاریخ پیشنهادی اجرا : ۱۷/۱۱/۹۸
 • سرفصل های آموزشی کارگاه ذهن آگاهی Mindfulness
 • مشکلات انسان در عصر جدید
 • تعریف ذهن آگاهی
 • چرا ذهن آگاهی
 • انواع تمرین های ذهن آگاهی
 • تکنیک های ذهن آگاهی
 • تکنیک های رهایی از اضطراب
 • تکنیک های مناسب در افسردگی
 • تکنیک (مناسب در رفتاری های تکانشی،خودکشی)