آسیب شناسی و مداخله های درمانی در پیمان شکنی زناشویی (خیانت)

  • درباره کارگاه آموزشی مداخلات روانشناختی در پیمان شکنی زناشویی (خیانت)
  • یکی از بنیان‌های اساسی در رابطه زناشویی، تعهد است. حفظ تعهد در تحکیم و بقای این رابطه نقش بسزایی دارد. عدم تعهد (پیمان‌‌شکنی) یکی از آسیب‌های مهم و مستلزم مداخلات روان‌شناختی است.
  • دستاوردهای روانشناسی بالینی نشان می دهد که امروزه بسیاری از زوج درمانگران معتقدند که تقریباً دو سوم از زوجهایی که به دلیل پیمان شکنی دچار آسیب در ارتباط شده اند، می توانند با طی یک دوره درمان به بهبودی قابل قبولی دست یابند. البته اینکه آیا یک فردی که به اعتماد وی خیانت شده، بتواند بعد از پیمان شکنی همسر خود مجدداً به وی اعتماد کند و به زندگی مشترک با او ادامه دهد به عوامل بسیاری بستگی دارد مانند نظام ارزشهای فردی، توانایی وی در عفو و گذشت، و اینکه آیا فردی که مرتکب پیمان شکنی شده است، واقعاً خواستار جلب اعتماد مجدد همسر خود می باشد
  • سرفصل های آموزشی کارگاه مداخلات روانشناختی در پیمان شکنی زناشویی (خیانت)
  • تاثیرات روابط فراحیطه زناشویی بر کودکان
  • بخشودگی در درمان پیمان شکنی زناشویی
  • شناخت مقوله پیمان شکنی زناشویی و علائم آن در افراد بعد از کشف پیمان شکنی همسر
  • مدیریت بحران و فرونشاندن آتش فشان هیجانات در مداخلات درمانی پیمان شکنی زناشویی
  • تردید ها ، ترس ها ونگرانی هایی که پس از افشای پیمان شکنی همسر،زن یا مرد با آن مواجه میشوند
  • ارزیابی و شناسایی عوامل زمینه ساز و سبب ساز و عوامل فردی ، بیرونی و ارتباطی پیمان شکنی در همسران

رویکرد میان سیستمی ، رویکرد مبنی بر صمیمیت و مداخله درمانی تلفیقی در درمان پیمان شکنی زناشویی